Alle innlegg av Olav Holm

Bøn for Kviteseid

Me lever i ei tid prega av store samfunnsmessige utfordringar. Den verda vi lever i er full av skjønnhet og kjærleik, men manglar heller ikkje på urettferdighet og vondskap i stor skala. Kva kan me som einskildpersonar stille opp mot krig, miljøkatastrofer og flyktningekriser? Og kvifor be for lille Kviteseid oppi alt dette som går si skeive gang? Har ikkje Gud nok å tenkje på?

Me som inviterer til Bøn for Kviteseid trur på ein Gud som elskar kvart einaste menneske, både den flyktande Syraren, familien som mista heile heimen sin i flaum i India, og Kviteseidingen som opplever vanskelege relasjonar i familien.

Me ynskjer å invitere Gud inn i våre liv og inn i vårt lokalsamfunn, for me trur at folk både i Kviteseid og i Iran treng hjelp frå Gud. Me øydelegg for andre, ofte utan at me eigentleg vil det, og me kan oppleve å vere offer. Alle kjenne vi stundom på hjelpeløyse.  Alle treng me Guds nåde.

Bli med oss og be om Guds nåde, frelse og frihet over bygda vår! Om du ikkje kan eller vil vere med, men treng nokon som ber for din situasjon, ta kontakt med Ane Holm på telefon 93672392.

Menighetens tilsette

Åsbjørg Hægeland er tilsett i eit 20 % engasjement i menigheten som borne- og ungdomsarbeider.

Ein stor del av arbeidet hennar er å arrangere TenTro-opplegg for konfirmantane i menigheten. Ho arbeider og med familiemøta våre; sundagstreffa.

Ver med oss i bøn om Guds signing over Åsbjørg og tenesta!

Tentro

Dette året vil me arrangere Tentro i Kviteseid Misjonskyrkje. Tentro er eit frikyrkjeleg konfirmasjonsopplegg. Det byggjer på eit kristent rammeverk, men har eit noko anna opplegg enn den norske kyrkja sitt konfirmasjonsopplegg. Det er ikkje krav korkje til tro eller dåp for å vere med i Tentro.

Me er så heldige å ha et godt samarbeid med Den norske kyrkja i Kviteseid, så noko av opplegget er felles med konfirmantane der.

Ver med og be for Tentro-opplegget og for Tentro-konfirmantane!